فرآیند خريد تا قبل از عمليات ترخيصاستعلام
دریافت پرفرما
مذاكرات بازرگانی
اخذ مجوز بازرگانی
سفارش گذاری
گشايش اعتبار
بيمه كالا
معرفی متصديان حمل
حمل كالا

استعلام

جمع‌آورى اطلاعات در مورد منابع فروش کالا و بررسى آنها و انتخاب منبع فروش (Source Selection) - بررسى وضعيت مالى فروشندگان - بررسي توانايى توليدى و فنى - شرايط و روش‌‌هاى پرداخت (The Terms and the methods of payment)


بعدی

دریافت پرفرما ( پیش فاکتور )

پروفرما يا پيش فاکتور سندى است که توسط فروشنده صادر مى‌گردد و مندرجات پروفرما شامل نام و نشانى فروشنده و خريدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قيمت واحد کالا و قيمت کل، شرايط پرداخت (Terms of payment) و زمان تحويل کالا (Delivery time)، مدت اعتبار پروفرما (validity) و مبداء کالا (Origin) است.


قبلی بعدی

مذاكرات بازرگانی جهت اخذ تخفيف

در این مرحله بعد از گرفتن پیش فاکتور برای اخذ تخفیف مذاکراتی صورت می گیرد.


قبلی بعدی

اخذ مجوز بازرگانی (ثبت سفارش)

واردکنندگان کالاى مختلف اعم از دولتى و غير دولتى جهت اخذ مجوز ورود قطعى و ثبت سفارش بايد به وزارت بازرگانى مراجعه نمايند. ورود قطعى کالا نياز به ثبت سفارش در بانک نيز دارد. براى ورود کالا واردکننده کالا بايد کارت بازرگانى داشته باشد و مراحل ثبت سفارش را نيز انجام دهد.


قبلی بعدی

سفارش گذاری

تعيين نقطه سفارش کالا تابع زمان ثبت سفارش، تهيه، حمل و ترخيص کالا مى‌باشد انباردار در نقطه سفارش با هماهنگى واحدهاى مربوطه نسبت به تنظيم برگ درخواست خريد اقدام مى‌نمايد. در فرم برگ درخواست خريد بايد تمام مشخصات و اطلاعات مربوط به کالا ذکر شود.


قبلی بعدی

گشايش اعتبار يا انجام مقدمات پرداخت نقدی

در این مرحله مبلغ کالا یا به صورت نقدی و یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی ( L.C ) پرداخت می شود.


قبلی بعدی

بيمه كالا

بيمه حمل و نقل کالا مانند انواع ديگر بيمه با يک قرارداد تحقق مى‌پذيرد که به آن بيمه حمل و نقل کالا مى‌گويند. طرفين اين قرارداد عبارتند از بيمه‌گذار که معمولاً صاحب کالا و يا شخصى است که مسؤوليت حفظ و نگهدارى کالا را در مدت حمل به عهده دارد (متصدى حمل و نقل) و يا هر شخص ديگرى که در بقاء آن کالا ذى‌نفع مى‌باشد.


قبلی بعدی

معرفی متصديان حمل

در این مرحله شرکت حمل و نقل برای حمل کالا معرفی می شود.


قبلی بعدی

حمل كالا و دريافت اسناد حمل

در این مرحله کالا به سمت مقصد حمل می شود.


مرحله اول بازگشت به سایت